3 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School.eb es ital otnut in aw it nipulo ep ita aw aye nowa uri itibin omapi-ewi it ede ibat unooka-uri ownus ital arajuleya nipulo it ojo-ino arabga nowa is umabi in ,aduba nowa obgobg ital ,olumulo nowa obgobg nuf annak itelinotifi in ewi-ujo in o it arajuleya ewi-ujo ,aan irotiN .nak arajuleya ole nuho esapin eselipi in o it arabgal o it arajuleya ewi-ujo nowa is ijekadi in ,omapif it a ib nagnag olumulo is esnarif a it arajuleya ewi-ujo ej )orudadi ewi / ayawoliala ewi-ujo in epn a it( ewi-ujo in o it arajuleya ewi-ujO

.eeb ereebi uri es ital )PTTH( txetrepyH oro adapopisI eyaa oln arajuleya irik olil ubeeW .esi-eli it tenartni ib nak inadala ikowiten is elowiw omahi in el arajuleya nipulO .anotal arajuleya eyaa nipulo odo ital nak arajuleya ewi-ujo abg el ubeew irikawasa ,nak ikowiten iroL .oposa nowa in ep n aam now it ,sknilrepyh nowa esapin nariim arajuleya ewi-ujo nowa om op os o it nak opojoka opojoka ibat irik olil ubelebga in o it txetrepyh esep es opow o it arajuleya ewi-ujo nowA .aw arajuleya ewi-ujo um ital ,narowa nowa ita ,okowofa ewi nowa ,ara esowa nowa ibegeg ,ok a it arajuleya ewi-ujo nuf ubeew ubeew ajore nowa isirisiro nowa osokas ubeew irikawasa nowA .ewifa es o it ede ibat LMTH unis ok a it obgobgabgin ,nak atupmok iliaf is akot el nut aan oro nobgus ,nah o it nuho is omut n aam arajuleya ewi-ujO .akebgala ore ibat eleta irol nak arajuleya ewi-ujo nahifas ubeew irikawasA .ubeew asuarub nowa ita eyabga ubeew ewi-ujo nuf ey o it omapi-ewi ej )ubeew ewi-ujo ib ok nut a it( ubeew ewi-ujO Perihal Situs Web